לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: אינטרנט
תפילה לפני גלישה באינטרנט
''שיויתי ה' לנגדי תמיד''
יהי רצון מלפניך ה' א-להי שתכניסני לשלום
למקומות ולאתרים טובים וראויים,
בהם אעיין, אלמד ואחכים.
ויהיה עיוני זה ראוי וכשר בעיניך,
ובו אעשה רצוני כרצונך.
אנא א-לי! הנחני בדרך ישרה
לבל אמעד ולא אפול בעצת היצר,
ותצילני מפח המוקש די בכל אתר ואתר.
ה' א-להי, תן בלבי עוז וגבורה לעמוד על המשמר
ותציל מחשבותיי ורעיוני, נפשי, רוחי ונשמתי,
מכל מפתה ומסית. העבר עיני מראות ברע.
שמרני כאישון בת עין, ותהיה גלישתי ראויה בעיניך.
כשם שהכנסתני לשלום, כן תוציאני לשלום נקי מכל חטא,
הן בהרהור הלב, הן בריצוד האצבעות והן בראיית העיניים.
ויתקיים בנו ובכל בני ישראל:
''שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול,
ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום''
אמן כן יהי רצון.