פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות
פרסומים ופעילויות מבית מנו
לחץ כאן


חדר כושר למנהל ובעל תפקיד
לחץ כאן


תזכורן מנו"ף
שירות תזכורות חודשיות למנהלים ומנהלות ישירות אליכם לוואטסאפ לפרטים לחצו כאן


עלון וירטואלי ילקוט המורה מספר 57


תוכנית הכשרת מנהלות


אופק חדש - מכללה ירושלים


חוזר לבעלויות תשע"ו / 6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה


חוזר מנכ"ל תשע"ז


לוח גנאט התשע


מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים.
שינויים בקביעת רמות המורכבות של בתי הספר. מידע אודות ההסכם,וכן מידע אישי מפורט (לאחר הזדהות) מפורסם בדף בפורטל עובדי הוראה


דמויות מופת חמ"ד לשנת תשע"ז


פורטל שו"ת


מינוי מנהלים- נוהל
נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים.


נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: אינטרנט
תפילה לפני גלישה באינטרנט
''שיויתי ה' לנגדי תמיד''
יהי רצון מלפניך ה' א-להי שתכניסני לשלום
למקומות ולאתרים טובים וראויים,
בהם אעיין, אלמד ואחכים.
ויהיה עיוני זה ראוי וכשר בעיניך,
ובו אעשה רצוני כרצונך.
אנא א-לי! הנחני בדרך ישרה
לבל אמעד ולא אפול בעצת היצר,
ותצילני מפח המוקש די בכל אתר ואתר.
ה' א-להי, תן בלבי עוז וגבורה לעמוד על המשמר
ותציל מחשבותיי ורעיוני, נפשי, רוחי ונשמתי,
מכל מפתה ומסית. העבר עיני מראות ברע.
שמרני כאישון בת עין, ותהיה גלישתי ראויה בעיניך.
כשם שהכנסתני לשלום, כן תוציאני לשלום נקי מכל חטא,
הן בהרהור הלב, הן בריצוד האצבעות והן בראיית העיניים.
ויתקיים בנו ובכל בני ישראל:
''שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול,
ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום''
אמן כן יהי רצון.