לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: לימוד זכות
לימוד זכות

מעשה באדם אחד שירד מהגליל העליון, ועבד כשכיר אצל בעל בית אחד בדרום, שלוש שנים. ערב יום הכיפורים אמר לו: תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובני. אמר לו: אין לי מעות. אמר לו: תן לי פרות, אמר לו: אין לי. אמר לו: תן לי קרקע – אין לי. תן לי בהמה – א ין לי. תן לי כרים וכסתות – אין לי. השפיל כליו לאחריו, והלך לביתו בפחי נפש.

לאחר הרגל נטל בעל הבית שכרו בידו, ועמו משאוי שלושה חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים, והלך לו לביתו. אחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו. אמר לו בשעה שאמרת לי: תן לי ש כרי ואמרתי: אין לי מעות, במה חשדתני? – אמרתי: שמא פרקמטיא בזול נזדמנה לך, ולקחתה בהן. ובשעה שאמרת לי: תן לי בהמה ואמרתי: אין לי בהמה, במה חשדתני? אמרתי שמא מושכרת בידי אחרים. בשעה שאמרת לי תן לי קרקע ואמרתי לך: אין לי קרקע, במה חשדתני? אמרתי: שמא מוחכרת ב יד אחרים היא. ובשעה שאמרתי לך אין לי פירות , במה חשדתני? אמרתי שמא אינן מעושרות ובשעה שאמרתי לך אין לי כרים וכסתות, במה חשדתני? אמרתי שמא הקדיש את כל נכסיו לשמים.

אמר ליה: העובדה כך היה: הדרתי כל נכסי בשביל הורקנוס בני שלא עסק בתורה. וכשבאתי אצל חברי ב דרום התירו לי כל נדרי. ואתה, כשם שדנתני לזכות – המקום ידין אותך לזכות (שבת קכ''ז ע''א)

לפי הגאונים המעביד היה רבי אליעזר בן הורקנוס והפועל היה רבי עקיבא.