לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

הישגים במתמטיקה ובמדעים בקרב תלמידי כיתות ח' בישראל


ממצאים עיקריים מהמחקר הבין-לאומי טימס 2015:
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ''ה) מתכבדת להציג את הממצאים העיקריים בישראל ממחקר טימס 2015. טימס - Trends in International Mathematics and Science Study - מחקר בין-לאומי מקיף וחשוב הנערך על ידי הארגון ה בין-לאומי להערכת הישגים בחינוך (ה-IEA,International Association for the Evaluation of Educational Achievement) במחזוריות של אחת לארבע שנים.
ברשות הארצית למדידה והערכה מציינים:
 לאורך השנים, הישגי התלמידים בישראל במחקרי טימס השתפרו. במחזור המחקר הנוכחי, מחזור 2015, בכל אחד מתחומי הדעת (מתמטיקה ומדעים) לא חל שינוי מובהק בממוצעי ההישגים של תלמידי ישראל, בהשוואה לממוצעי ההישגים במחזור המחקר הקודם – מחזור 2011.
 בדומה למחזור המחקר 2011, בשני תחומי הדעת (מתמטיקה ומדעים), הישגי התלמידים ביש ראל גבוהים מממוצע ההישגים הבין-לאומי של המדינות שהשתתפו במחקר. זאת ועוד, שיעורי התלמידים המצטיינים בישראל הם מן הגבוהים מבין המדינות המשתתפות. ברם, שיעורי התלמידים המתקשים גבוהים אף הם, בשני תחומי הדעת. עוד נמצא כי פיזור הציונים בישראל (פערים חברתיים) הוא מהגדולים ביותר מבין המדינות המשתתפות.
 בדומה למחזורי מחקר קודמים, נרשמו פערים ניכרים בהישגים בין תלמידים ממגזרים שונים: הישגיהם של תלמידים דוברי עברית גבוהים מאלו של תלמידים דוברי ערבית, ובכל מגזר שפה בנפרד ההישגים גבוהים יותר ככל שהרקע החברתי -כלכלי גבוה יותר.

מצ''ב בקובץ נפרד תקציר הדו''ח
הדוח המלא וחומרים נוספים נמצאים באתר האינטרנט של ראמ''ה בקישור:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/TIMSS_2015.htm

ממשרד החינוך נמסר: ''מחקר טימס 2015 מצביע על כך שתלמידי ישראל שימרו את ההישגים שלהם משנת 2011. כמו כן, הנתונים מצביעים על כך שישראל מצויה מעל הממוצע הבינלאומי של המדינות המשתתפות. לאורך השנים מאז 1999 הישגי תלמידי מערכת החינוך מצויים במגמת עליה.
במשרד מציינים, כי הנתונים אף מצביעים על עליה בשיעור הת

תאריך:

01/12/2016

שעה:

12:01:31 PM